Our Vision
We are a Catholic community imbued with the spirit of the Good Shepherd, firmly committed to the development of full human potential.
Inspired by our tradition of distinct personal concern for each individual and sustained by the values of compassion and simplicity, we actively participate in building a just, humane, Christ-centered society.

Ang Paaralang St. Bridget , Quezon City

Kami ay isang Katolikong komunidad na puspos ng espiritu ng Butihing Pastol, lubos na naninindigan sa paglinang ng kabuuan ng kakayahang pangtao.

Binibigyang sigla ng aming natatanging kaugaliang pagkalinga sa bawat kapwa, pinalalakas ng mapagmalasakit na pakikiramay at kapayakan ng pagkatao, kami ay nakikilahok sa paglikha ng isang makatarungan, makatao, at maka-Diyos na lipunan.